-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

عقب نشینی کردید، راست به طرف تابوت قدم بردارید

اگر از مقاومت عادلانه برای بقای نظام و افغانستان یک قدم عقب نشینی کنید، نتایج تقلب آشکار حتی به درون خانه های تان خواهد آمد. هرگاه با قدرت و به کارگیری آموزه های چهل ساله توانستند که پا محکم کرده و تقلب پوسیده را به چالش بکشند، همه ای این دپلومات ها به درشما خواهند آمد. اکنون نیاز اساسی، آزمون ایستاده گی است. هرگاه همه نیروهای حاضر بر محور ثبات و همگرایی اراده کنند، هیچ قدرتی از کابل تا آمو، از هرات تا مرزهای شرق و جنوب، کسی به غنی تمکین نخواهد کرد.