-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

عبدالله به غنی: درکله تو یک عبدالرحمان چهارزانو نشسته!

منبع دست اول، اطلاع زیر را به گزارشنامه افغانستان ارجاع داد:

سخنان دکترعبدالله در آخرین دیدار ده دقیقه ای در ارگ با حضور داشت خلیلزاد و مقامات سفارت امریکا درکابل. 

این من بودم که علی رغم وزن و اقتدارمردمی، درسال 2014 قربانی دادم و فشارهای سنگین مردم را تحمل کردم. تو خیال کردی که گپ تمام است ومفت و ناحق قدرت را قبضه کردی و امروز بوی گند فساد تو از کیلومترها دور مشام مردم را آزار می دهد. 
عبدالله در ادامه اظهار داشت: تو که هیچ رنجی برای این وطن نبرده ای، درعقب دیوارهای بلند سمنتی خوابیده ای اما در بیرون ازین پناه گاه، جوان های این وطن زنده گی خود را می بازند و خاندان های شان به تباهی می رود. تو مگر روزانه از رقم تلفات خبرنمی شوی؟ من درقصر پهلویت با مردم سروکار دارم و می دانم که مردم با گذشت هر روز تباه تر می شوند ولی تو درکله ات هنوز یک عبدالرحمان را چهار زانو نشانده ای!
این بار همه عواقب کار ها به گردن تو خواهد بود. من به قیمت قهقرایی شدن وضعیت کشور حاضر به معامله با تو نیستم.
سپس دکترعبدالله ارگ را ترک می کند. امریکایی ها همچنان ساکت نشسته و به سوی غنی خیره مانده بودند. *

* منظور از عبدالرحمان، همان امیرعبدالرحمان خان است که درقساوت، سنگدلی وانحصار، سرآمد بود؛ همو بود که سرزمین های افغانستان را تا دریای اتک در ازاء اضافه پرداخت شش لک کلدار هندی، به سرمارتیمر دیورند واگذار کرد.