-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۲, دوشنبه

سخن عامیانۀ عطانور

عطا نور می گوید که طالبان، امریکا را شکست داده و به ترک افغانستان واداشته اند. عطا نور چطور ثابت می کند که امریکا درحال خروج است؟ یک آدم عادی که حرفی می زند؛ نتیجه منفی اش کم است؛ اما عطا نور چرا بدون آن که تحلیل و تحقیقی انجام دهد، حرفی عامیانه می زند؟ درهمین متن توافق دو جانبه بین طالب و امریکا، بر باقی ماندن نیمی از قوای امریکایی و ناتو رسماً توافق شده یا در بارۀ آن سکوت شده است. 
گذشته ازین، این توافق از سوی مقاومت ملی افغانستان با شکست محکوم می شود؛ ضمن آن که با سبوتاژ عمیق هندو ایران مواجه است. توصیف گران عطانور به جای تمجید های هوایی و مبالغه آمیز، همین موضوع باریک را برایش توضیح دهند.