-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۸, یکشنبه

خواب های تیم دولت ساز برای ایجاد یک حکومت مطلقه به اسم مستعار «جمهوریت» باطل شده است. اما آخرین دست و پا زدن های این تیم، می تواند هرج و مرجی را پدید آورد که همه چیز را از حالت عادی خارج کند.