-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۱, دوشنبه

دریک دست جام باده، دست دیگر در سینه دختر


دفاع از افغانستان در برابر طالب همین گونه ممکن است؟

حاجی اسدالله خالد فرد منتصب اشرف غنی به وزارت دفاع هر از چند گاه سخن از انتقام علیه طالبان و مبارزه با دشمنان مردم می زند. 
به حواله ارگان امنیت ملی ( ارگان ملی امنیت، نه دفترنشینان تصرف شده از سوی آی اس آی) اسدالله خالد نیمۀ روز را در حالت نشئه، دریک دست «ساغر پُرمی» و دست دیگرش «در ساعد ساقی سیمین ساق» سپری می کند.

 عملیات انتقام و مقابله مجدانه علیه طالب از اساس دروغ است. همه مقامات وزارت دفاع می دانند که دراتاق های خلوت شان چه می گذرد. 
یکی از دختران شناخته شده، همیشه دراتاق موصوف حاضر است. اسدالله خالد فاسد ترین فردی است که به درد دفاع از کشور نمی خورد. او در سالیان هفتاد، در دبی روزانه پشت بچه های فیلیپینی را می گرفت که داستانش خیلی اسفبار است. در دوره ریاست امنیت ملی، دختر حوا نورستانی و شکریه بارکزی درکنار ملالی شینواری و هلینا ملکیار نوبت به نوبت از شاهدان خلوت وی بودند. 
تلفات اخیر در بدخشان شاید از دید مردم پنهان شود ولی از دید سکتور های امنیتی پنهان‌ نمی ماند .غنی قصدا جنگ را در شمال نگه میدارد تا قلمرو داکتر عبدالله بحرانی باشد تا خودش بتواند در  دیگر نقاط برای خرید مردم و فرماندهان کار نماید. آیا با این تئوری  میشود امیدی به آینده داشت؟
گزارش دیگری مشعر است که تقریباً همه مأموران بلند پایه و میانه پایه حکومت غنی پول ها ودارایی های شان را جمع کرده و به ترکیه انتقال داده اند. درماه های آتی این بچه های قشر فقیر اند که از افغانستان دفاع خواهند کرد.