-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۴, دوشنبه

عملیات اعراب خلیج برضد تاجکان افغانستان


حاجی الماس زاهد درتماس تلفنی به دکترانورالحق احدی: اگر ما عرب های افغانستان متحد شویم  رهبری همه اقوام در دست ماست و میتوانیم قدرت اصلی را به دست بگیریم.
او از احدی خواست که پایگاه عبدالله را رها کند و بیرون از تیم عبدالله یک حرکت سیاسی اپوزیسیون را تشکیل و برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری آماده گی بگیرد.

حاجی الماس که پیام اشرف غنی را به احدی می رساند  یادآور شد که رئیس جمهور غنی حاضر است که ماهوار مخارج دفاتر اپوزیسیون را نیز به احدی بپردازد.
در جریان صحبت ها  حاجی الماس از نقش بارز عرب تبارها در سیاست کشور به احدی روشنی انداخت.

این در حالیست که   از چندین سال به اینطرف  حلقات خاص کشورهای عربی در همکاری با ارگ  تلاش کردند تا با دادن پول به چند نفر از کلانکار های منطقه یی در پروان، کابل، کندز، بلخ و سمنگان  به جعل هویت تاجیک تباران در این خطه مهم بپردازد.
به همین منظور شورای عرب ها را ایجاد کرده و رهبری آن را به عهده ملاعزت، حاجی الماس، میرامان الله گذر، علم خان آزادی، حاجی داوودکلکانی دادند تا در مناطق شان به مردم تفهیم کنند که آن ها تاجیک نیستند بلکه عرب استند.

حالا برعلاوه این که توده های بیسواد زیاد در این مناطق  خودشان را عرب می شمارند و از تاجیک بودن منکر استند، یک تعداد از کلانتر های دیگر نیز اظهار کردند که آن ها عرب تبار استند ولی زبان شان پارسی شده است.
از این جمله به امیر اسماعیل خان و یونس قانونی میتوان اشاره کرد که پسر اسماعیل خان در پارلمان  خودش را سید طه معرفی میکند و قانونی نیز در نشست با دیپلومات های عرب خودش را عرب تبار از عرب های یمنی الاصل می شمارد.
با این وضعیت  میتوان گفت که تاجیک ها در بدترین وضعیت هویتی قرار دارند که از چند جهت برای حمله بر هویت تباری شان جریان دارد.