-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۷, شنبه

تا دیر نشده، غنی - امرالله از معرکه خود را نجات دهند!

من با توجه به رویداد های باورنکردنی گذشته، احساس می کنم شرایط به قسمی پیچیده خواهد شد که روزی ناگهان خبری پخش شود که طالبان یا بخشی از نیروهای امنیتی از فرار دکترغنی یا امرالله صالح جلوگیری کرده و آن ها در نظارت نیروهای امنیتی یا طالبان قرار دارند.
اگر جنگ قدرت بین ارگ و محورهای مخالف ارگ، کا ررا به کشتار و هرج و مرج بکشد، امکان پیش رانش غنی و امرالله به چنگ طالب یا نیروهای امنیتی دور از تصور نیست.
دکترنجیب درقیمومیت یک سازمان جهانی به نام ملل متحد بود؛ اما همه چیز عادی اتفاق افتاد.