-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۸, جمعه

امنیت ملی برای افغانستان از نظر روند سبز!

آیا در اسناد کشفی و عملیاتی امنیت ملی، شورای امنیت، پلیس و جنایی کدام مکتوبی را سراغ دارید که « روند سبز» علیه یک میرغضب آدم، داعشی یا طالبی که بعد از کشتن ده ها تن از جوانان سکتور دفاعی گرفتار شده، پشت در پشت اقامه دعوا کرده و «مکتوب!» داده باشد؟!
چنین ارتکابی، چپ و راست در بارۀ حمید خراسانی موجود است. کفارۀ چنین اقداماتی را در آینده کی خواهد پرداخت؟ این هم مکتوب بازی دیگر: