-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۹, شنبه

بازی شیادانۀ گدام داران چای سیاه با مغز علیل جامعه. چای سیاه بنوشید تا زنده بمانید!
وارد کننده های چای سیاه، خوب تخنیک رفته اند... چای سبز نوشیدن بیخی مُود شده بود. چای سیاه از چند سال به این سودر گدام ها خره شده بود. گدام های چای حالا تخلیه می شود. هم گدام خالی می شود؛ هم به قیمت چند برابر فروش می شود!