-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

فاتحه دموکراسی با حضور خلیلزاد و اتحادیه اروپا

دستکاری و مهندسی مسیر طبیعی و مثبت وقایع در افغانستان. غنی چه گونه حکومت خواهد کرد؟
این ها مگر اراده و خواست میلیون ها نفر را نادیده گرفته و امیدوارند که همه چیز به خیر بگذرد؟
عبدالله سرانجام لحاف سنگین صبراستراتیژیک را به دور انداخت و گفت: اگر این بار تقلب را می پذیرفتیم، فاتحه دموکراسی درافغانستان خوانده می شد.
عبدالله دقیق فهمیده است که تاریخ ورق خورده است.