-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

وضعیت هرگز به چهار هفته قبل بر نمی گردد

گروه غنی نخستین امتحان منحوس وسراسر غلط را ابتداء در انتخابات پارلمانی داده بود. نود درصد نماینده گان جدید از سوی ارگ انتصاب شدند و این مساله از نظر هیچ ناظر آگاه پوشیده نماند. انعکاس تقلب، از همان زمان در ذهن مردم برجسته بود. علاوه برآن، اقداماتی زورگویانه و فراقانونی از سوی گروه غنی شدت گرفته بود. او به هیچ نیرویی بازدارنده فکر نمی کرد؛ تازه زمانی از خواب پرید که موافقت خلیلزا با طالب رسماً اعلام شد. از آن به بعد نیز، غنی ها خیال داشتند که همه چیز به زور امریکا به نفع ما تمام خواهد شد. این یک محاسبه سرچپه بود؛ اگر امریکا روی شما سرمایه گزاری دایمی می کرد، تیم ثبات و همگرایی را از همان اول شروع انتخابات و جنجال ها به جان نمی انداخت. ثانیاً جای شما را به طالب واگذار نمی کرد.
حالا دو کارسرنوشت ساز صورت گرفته؛ وضعیت هرگز به حالت چهار هفته قبل برنخواهد گشت.