-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

شکستن دستگاه تک فردی سرانجام کلید می خورد

تغییر بنیادی ای که رونما شده، شکسته شدن اعتقاد عمومی بر حفظ نظام تک فردی به بهانۀ سیستم ریاستی است.
این موج را دیگر سر باز ایستادن نیست. دستگاه متمرکز، افغانستان را ذله و متفرق ساخت. اکنون غنی از قانون اساسی داد می زند. قانون اساسی که به مطالبات مردم، پاسخ مثبت داده نتواندو باعث ایجاد یک هسته انگل و مفت خور، گذشته گرا و قوم پرست شود؛ نه تنها سزاوار تعدیل و تغییر است؛ حتی اگر لازم افتد، باید در آتش افکنده شود.