-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۷, شنبه

ترور بیت المال در وزارت معارف در جریان است


وزیرمعارف باید از صلاحیت و مسوولیت خود یک تعریف بدهد؛ درغیرآن، تعریف وارونه و مستند داده خواهد شد.

یافته های گزارشنامه افغانستان نشان می دهد که در قرار داد های چاپ کتب درسی وزارت معارف با چند چاپخانه درکابل، درسال های اخیر و همچنان همین حالا، خیانت های بزرگی صورت گرفته است که در نتیجه، به میزان صد ها میلیون افغانی از بودجه دولت به جیب قرارداد دهنده ها و قرار داد گیرنده ها واریز گشته است.  سازوکار این غارتگری، برعادت نا ترسی از بازخواست قوانین استوار است و از سال ها به این سو، بدون بازرسی مسوولانه درجریان است.
افشای این خیانت، یک وجیبۀ ملی است. خیانتی که ظاهراً سیستماتیک شده اما اشکال آن با کاغذ پاره های عُرفی سروکله می زند.
ارگان های امنیت ملی و جنایی موضوع را در تیررس و ارزیابی خویش قرار داده اند. ما سعی می کنیم جزئیات این خیانت خاموش را آشکار کنیم.
این جریانات در واقع ترور بیت المال است و کمتر از ترور طالبانیزم نیست.