-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

امروز، آخرین روز اتمام حجت تاریخ با دکترعبدالله است

اگر جناح ثبات و همگرایی، همین امروز، یک خط عقب برود، قلدری سیاسی به نام قانون دست کم تا پنجاه سال دیگربلامنازع به یک رسم منحوس تبدیل می شود. دلیلش این است که محفل «تقلب» از روی عادت گذشته عمل می کند؛ واین عادت حس حق به جانب بودن کاذب به آن ها داده است.
دکترعبدالله یادش رفته که درهمان 2014 می خواستند ترورش کنند؛ خاک و دود از سرو رویش می بارید و تصادفی نجات یافت؟ همین چهار روز پیش باردیگر همان پلان را بالایش اجرا نکردند؟ دیگر چه چیزی مانده است که نامش را «مصلحت» بگذارند؟
 آیا می داند که اشتباه عقب رفت وی در آن سال، و گردن خمی دربرابر تقلب، کار را به کجا کشانید؟
هرگاه این بار محضی اشتباه شود، برای همیشه دردوزخ تاریخ خواهند سوخت.