-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۴, شنبه

تلاش گسترده برای خریداری مردان فروشی در بازارچه سیاست

غنی و خلیلزاد اقدامات عاجل و گسترده ای را برای خریداری «نخبه» های فروشی در اردوگاه دولت عکس العمل به تقلب شروع کرده اند. معاونان غنی و محفل کوچک خونتای انتخاباتی، مأموریت « کارو خدمت» شان به مارکیتنگ افراد فروشی در جبهه مخالف تغییر شکل داده است. تا لحظه ای حاضر هیچ دست آوردی نداشته اند.
حکومت عکس العمل به تقلب انتخاباتی سلسله اقدامات خود علیه ملل متحد و دیگر نهاد های جهانی را متوقف کرده است. گزارش مشعر است که موقف حکومت ضد تقلب با آن که از نظر نیروی انسانی بسیار فراگیر است، ابتکار تعامل را در دست ندارد.