-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۹, شنبه

بزرگ ترین ذخیره اسناد غارت و فساد در دارالامان آتش زده شد


گزارش می رسد که شعبه آرشیف لوی سارنوالی در دارالامان غارت و دوسیه های دزدی و فساد میلیون مربوط به وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی ناپدید شده است. سارنوال فتاح از دادستانی نظامی همراه با همدوسیه های ایشان درین عملیات نقش کلیدی دارند. گزارش می گوید که همه دوسیه ها به وسیله شخص اعتمادی سارنوال فتاح حریق شده است.
بدین ترتیب مستندات فساد های بزرگ در حکومات کرزی و غنی از بین برده شد. فتاح خان و رفقایش اکنون خیال شان از بازرسی هرحکومتی ( حتی طالبان) ظاهراً راحت شده است. ( تاریخ! به ذهنت داشته باش).