-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

سرنوشت افغانستان در دست دپلومات ها نیست

حضور دپلومات ها در مراسم تحمیل تقلب تاریخی بر سرنوشت مردم افغانستان، تعیین کننده نیست. حضور نماینده گان کشورها، فقط دپلوماتیک است؛ ضمانتی برای حکومت غنی نیست. سیطرۀ تقلب به نظر می رسد که با منافع کشورهای خارجی جور درمی آید؛ اما برای مردم افغانستان زهرمقاتل است. 
خلیلزاد خیلی مشوش معلوم می شد؛ او دقیق تر از دیگران می داند که چیزی روی خواهد داد. سفرای ایران و روسیه نیامده بودند. حالا یک طرف، تشریفات و نمایش، سوی دیگر، خشم خاموش مردم در چهره های ساکت و مفکر.