-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲, شنبه

مجتبی خاوری خیلی خود را کوچک ساخت

این مجتبی خاوری در روزآخر اعلام برنده در برنامه ستاره افغان، خیلی خود را کوچک ساخت. آقا تو که حتی یک مبتدی به حساب نمی آیی، این همه اشکریزی برای هیچ به خاطر چی؟ 
تو درواقع به صلاحیت داوران و آرای مردم تاختی و سخت اشتباه کردی.
اول خودت را بشناس، بعد، هنررا بشناس و بعد بدان که مردانه گی خود هنر است؛ نه گریه و پرطمعی زودهنگام.
تصور نمی کنم مجتبی خان درسفر دشوار و مقتضی ریاضت و اخلاص هنرجویی به جایی برسد. او نمی داند که کندن یک سیب غوره از درخت، فاجعه است. پرتوقعی بی جای او، کندن همان سیب خام است. درخود برس، درشیرۀ خود پخته شو، بردبار و پویا باش. احتمالاً وی به توهمات خویش دست زد خواهد زد؛ ورنه، شعور اجتماعی سخت حساس وبی رحم است.