-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۰, سه‌شنبه

لفظ انتخابات برلب، توهم سلطنت درمغز دارند

اصل انتخابات را به امیدِ احیای سلطنت توهم، مفتضح کردند؛ چنان به دورۀ سیاه گذشته ( البته برای خود شان، امروزی و شیرین) دو دستی و چشم بسته چسبیده اند که هر تباهی و خطر برای کشور را  یک نوع « ماه عسل» ذهنی به تصور آورده اند. از همین جاست که تجزیه و جدا افتاده گی ذهنی با مردم، زمینه برای تجزیه در زمین را مساعد می گرداند.
حتی برخی از خیالبافان سالمند این جماعت، درنقش حارسان زندان سیاسی مردم، هی تلاش دارند تقلب و ترور رهبران مخالف را تئوریزه کنند. زهی خیال منسوخ! مگر نمی دانید که محاکمات استالینینی دورۀ نادر غدار حتی در موزه تاریخ هم جا ندارد؟ 
سیاستگرانی در برابر جعالی و سلطنت سازی شما به راه افتاده، از جنس محمدولی خان دروازی و محمود سامی و ... نیستند که از محاکمه گپ می زنید. چون نیک بنگرید، خود در پیشگاه داور تاریخ دست بسته نشسته اید. همین شبکه های اجتماعی به تنهایی نقش داوران تاریخ را در برابر بدسگالی های شما بازی می کنند.