-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۸, جمعه

سایۀ جنرال دوستم دنبال اشرف غنی است


گزارش دقیقی در دست است که جنرال دوستم، فرصتی را لحظه شماری می کند که اشرف غنی را به دام انداخته و خردو خمیر کند.
 گزارش ها بیان می دارند که جنرال با تمام قدرت آمادۀ کارزار است. وی از نامردی غنی و شرکاء در کنار زدن و منزوی کردن وی از مقام معاونت اول تا مرز جنون عصبانی است و این عصبانیت به پخته گی رسیده است. 
غنی به زور دوستم به قدرت رسید. محروم ساختن دوستم از معاونت اول، نقض صریح تعهدات انتخاباتی و قانون اساسی بود. افزون برین، طرح سر به نیست کردن جنرال دوستم در فاریاب، سر بهترین رزمنده گان جنرال را به باد داد. جنرال تاریخ ساز هیچ گاه نگریسته بود؛ اما تراژدی های چند سال اخیر، او را بارها دراشک های خشم و انتقام غرقه ساخته است. 
 جنرال در جبهه فاریاب، از مرگ حمتی رهایی یافت و همان زمان مدعی شد که شورای امنیت ملی در پسِ این بازی خون بوده است. سپس، عروسک سازی چند مرحله ای نظام الدین قیصاری، جنرال دوستم را برای یک حساب و کتاب نهایی با گروه غنی مصمم گردانیده است.
 چنین عهد شکنی ها در تاریخ افغانستان به این شکل دیده نشده بود. غنی با « رحم ازبک» مواجه است.