-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۳, جمعه

طرح تقسیم افغانستان به سه بخش دراجندای امریکا است

عبدالکریم خرم رئیس دفتر سابق حامد کرزی در صحبت با طلوع نیوز اظهار داشت که خطر تجزیه افغانستان به سه زون یا سه بخش افزایش یافته است. تنش و تصادم بعد از شروع مذاکرات بین الافغانی نیز در بسترشمال افغانستان پا برجا خواهد ماند. 
اگرامریکا طرفدار تقسیم کشور به سه بخش نیست، دو دولت را به تفاهم خواهند رساند. امریکا مسوول اصلی وضعیت جاری است.
شرط ما با امریکایی ها به ارتباط صلح با طالبان این بود: همکاری مطلق دربدل افغانستان واحد و حکومت قوی.
وقتی با بیرق افرازی طالبان درقطر مخالفت کردیم، دفتر مسدود شد. بعد به طالبان پیشنهاد کنترول هفت هشت ولایت را داده بودند که آن ها قبول نکردند. اما ممکن است شرایطی پیش بیاید که این بار طالبان فریب چنین پیشنهادی را بخورند. عملکرد امریکا نشان می دهد که شاخص هایی از اجرای چنین طرحی دراقدامات شان وجود دارد. 
امریکا وعده هایی داده بود که نباید دو تحلیف همزمان راه اندازی می شد؛ اما چنین چیزی واقع شد. اگر بحران فعلی را حل کنند، خوب... ورنه این ناکامی نتیجه ناتوانی شان نه، بلکه ثمرۀ نیات شان خواهد بود. سلام رحیمی سه بار نزد حامد کرزی آمد. گپ های کلی گفته شد، اگر فهرستی ترتیب شود؛ بدون جزئیات. ما فهرست مذاکره کننده ها با طالبان را جنجالی نمی سازیم