-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۵, سه‌شنبه

از کابل، درکابل دفاع خواهد شد

تیغ امریکا به سوی غنی برق نمی زند؛ هدف، زیرساخت ضد طالبانی است.

لبۀ تیغ تهدید های مالی امریکا، به سوی دکترعبدالله است؛ نه اشرف غنی. بسیج و فشارافکارعمومی بالای اردوگاه ضد تقلب است؛ نه محفل تقلب.

هرگاه غنی و عبدالله مثل شیرو روغن با هم درآمیزند؛ پیمان اتحاد بین امریکا وطالبان را باطل نمی کند. آزادی همه زندانیان آدم کش طالب از زندان، فوری شیپورمرحله بعدی نبرد برای کابل است.

برخلاف سال 1375، دفاع از کابل، این بار درکابل صورت خواهد گرفت. نیروهای اصلی مقابله با پروژۀ مستقرسازی طالبان برسرنوشت مردم، کابل است با عقبه های کوهستانی شمال، شمال شرق، گردنه های سالنگ و پنجشیر و زنجیرۀ مقاومت تاریخی تا کرانه های آمو.
امریکا بهتر از همه مطلع است که اشرف غنی ازنظر اجتماعی و نظامی کاره ای نیست. گردان اصلی مقاومت مردمی علیه برنامه مستقر سازی ملاهیبت الله در ارگ کابل، جبهه نظامی، اجتماعی و فرهنگی ضد طالبان است که میراث ماندگار مسعود بزرگ است.