-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

بدون عامل زنان، پیروزی مدنیت و جمهوریت بر بدویت طالبانی امکان ندارد

من یک فهرست فرضی هیأت مذاکره با طالبان را مطرح کردم. نام شکریه بارکزی، فوزیه کوفی، حبیبه سرابی و سیلی غفار درکنار اسامی رهبران ارشد جهادی، سیاسی و نظامی هم درج شده بود. یکی دو تن از دوستان، با نام بانوان از درِ مخالفت و تعجب پیش آمدند.
دوستان عزیزمن!
درین کشور، بدون عامل تعیین کنندۀ زنان، هرگز نمی توان مدنیت و ارزش های جمهوریت را از کام بدویت طالبانی بیرون کشید. جامعه جهانی ارزش های انسانی و مدنی را یکی و یک باره با طالب معامله کرده است. برهم زدن این معامله، تنها با قدرت و نیروی فراگیر و بی امان مردمی و راه اندازی جنگ خلق برای نجات، ممکن نیست. نقطه ضعف طالب و تفکر بدوی، جایگاه و نقش زنان در حیات اجتماعی و سیاسی افغانستان است. وقتی این موضوع را محک ارزیابی قرار دهیم، جایگاه مناسب و سازندۀ زنانی مانند شکریه بارکزی، فوزیه، حبیبه و سیلی غفار درذهن ما روشن می شود.