-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۹, شنبه

دکتر غنی به کرونا مصاب شده


پزشک اشرف غنی شاهدی داده است. 
اطلاع ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان مشعر است که دکتر حفیظ عمر  پزشک معالج اشرف غنی از یک هفته به این طرف از ارگ بیرون نشده بود. وی درپاسخ به تماس های تلفنی خانواده اش می گفت که در سفر خارج است؛  ولی ایشان پس از یک هفته از ارگ بیرون شده و یک راست او را به بیمارستان افغان جاپان به معالجه برده اند. 
او در جریان صحبت هایش با داکتران شفاخانه گفته که « تب رئیس صاحب جمهور در این چند روز از چهل درجه بالا بود و پی هم تلاش کردم که پایین بیاید؛ موفق نشدم و سرانجام آزمایش های حساس تر نشان داد که ایشان به کرونا مبتلا است و من هم کرونا را از اشرف غنی گرفته ام و کارم به این جا کشیده است.
منبع می گوید که چندی قبل خسر رئیس جمهور با چند تن دیگر به افغانستان آمده بود که یکی از آن جمله حالا در یکی از بیمارستان های  لبنان بستری  است.