-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۴, دوشنبه

تماس تاکتیکی سکایپی طالب با ارگ

صحبت دو ساعتۀ طالبان با اعضای محفل ارگ، چیزی بیشتر از دندان زدن تاکتکی یک سیب پوسیده برای طالبان نیست.
این حتی چکاندن یک قطره درکام تشنۀ ارگی ها هم محاسبه نمی شود. 

 خلیلزاد که به نماینده گی از امریکا، مطابق به مفاد توافق نامه با طالبان، مکلف به رهایی 5 هزار زندانی طالبان از زندان است؛ فقط همین اندازه توانست که طالبان را به برقراری صحبت سکایپی با ارگ قانع بسازد. این نه شروع «مذاکرات بین الافغانی» است؛ نه صلح و ادامۀ صحبت هایی ازین دست. بعد از رهایی 5 هزار طالب، همه داروندار خونتای ارگ باز هم به صفر ضرب می خورد. تماس طالب با ارگ حقیقی نیست؛ ضد حقیقت است...