-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲, شنبه

رفتار موهن تلویزیون طلوع دربرابر «ستاره افغان»
میلیون ها دالر را درماه های اخیر از حساب پیامک های مردم جمع کردند، درفرجام، به فهیم فنا یک صد هزارافغانی جایزه دادند!
درکشوری که قانون لادرک باشد، جز این انتظاری نیست.