-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۵, یکشنبه

امرالله صالح استخباراتی، سر اشرف غنی را خواهد خورد


امرالله صالح از زدن جنرال دوستم و ضیاء مسعود درس گرفته. دکترعبدالله باید از عطانور رسماً پوزش بخواهد.
شفیع عیار، برنامه دیداری 748چند مشوره به رهبران حکومت عکس العمل به تقلب به رهبری جناح ثبات و همگرایی.
اول مراودات خود را با خلیلزاد را قطع کنید. او نماینده طالب، غنی و پاکستان است؛ نقاب نماینده گی امریکا را به رخ کشیده است. خلیلزاد نماینده غنی وطالب؛ نه از امریکا
او شش سال پیش نیز بلافاصله از اشرف غنی در برابر عبدالله حمایت کرده بود. بزرگ ترین غلطی شما پذیرفتن خلیلزاد است. او جز حل معضل افغانستان نه، بخشی از بحران موجود در کشور است. اگر وی به حیث نماینده طالب، پاکستان و غنی اگر می آید؛ مانعی ندارد. 
دوم؛ وارخطا وارخطا پیش نرو. تو رئیس جمهور عکس العمل به تقلب هستی، گردنت را بالا بگیر. حکومت شما عکس العملی برضد تقلب هایی است که تبدیل به فرهنگ شده می رود. رئیس جمهور ترسیده ترسیده نباش؛ رئیس جمهور اصلی باش. سفیرانت را عاجل به کشورهای خارج اعزام کن. هرکشوری که واکنش منفی نشان داد؛ روابط حکومت خود را با آن ها قطع کن. درتمام سفارت ها باید دو سفیر حضور یابد. این یک گام اساسی است. کشورها می دانند که حکومت غنی زادۀ دسایس است.
سوم؛ به پلیس، امنیت و اردو دستور بده که بی طرف باشند. اگرمراعات نکردند، سهم شما درقوای امنیتی به مراتب بیشتر است؛ قوا را تقسیم کنید. هم اکنون پشتون ها هم از صف تقلب درحال خروج اند.
چهارم؛ کشت مواد مخدر را قانونی بساز. این تجارت بزرگ باید از انحصار طالب و شبکه های خارجی بیرون شود. از همه حلقات کشت و قاچاق مالیه بستان. اگر نکنی همه هزینه ها به جیب شبکه های قاچاق خارجی می رود. هلمندی پیسه یک سیرکچالو را ندارد. 
پنجم؛ تمام گمرکات را از چنگ حکومت تقلب بیرون کن. مثلاً گمرکات قندهار را به تادین خان قندهار بسپار. به حیث یک مملکت از چین ودیگر کشورها خواستار کمک نظامی و اسلحه شو. درتاریخ افغانستان این اندازه پشتون، ازبک، تاجک و هزاره به محور یک حکومت جمع نشده بودند. تو بسیار قوی هستی. 
دو زخم خونین کوچک داری. یکی اش امرالله صالح است. غنی امرالله صالح را به درستی نه پذیرفته. او تخم خود را در تکری غنی نخواهد گذاشت. در اولین فرصت، امرالله صالح، یک استخباراتی غیرقابل پیش بینی است. غنی را خواهد زد. 
زخم خونین اصلی تو، عطا نور است. خون زیادی ضایع خواهی کرد. گناه از تو بود. عطا نور شش سال پیش پیوسته به تو گفت که غنی را اجازه تجاوز و پیشروی نده؛ اما ایستاد نشدی. عطا نور از تو فاصله گرفت. اگر به اشتباه خود پی برده ای، درست ایستاده شو و از عطا نور رسماً معذرت بخواه.
آخر: کشتی های عقبی را همه آتش بزنی. کشته شدنت به مراتب بهتراست از گریختنت. آنگاه به عبدالله چادر و عبدالله دامن شهره خواهی شد. آبروی احمد شاه مسعود را هم خواهی برد. پس به عقب نگاهی نیانداز.