-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

ایستاده گی و پایمردی جنرال دوستم و صلاح الدین ربانی همراه با رهبران هزاره، راه را بر معامله احتمالی عبدالله بست. گذشته ازین، مقاومت پشتون ها علیه «اقلیت خائن» بسیار درخشان بود. پنج سال حکومت داری غنی، تمامی اقوام را به درک و دریافت جدید از افغانستان و ضرورت اساسی برای همزیستی و تلاش مشترک نایل ساخت. ورنه ما شاهد بودیم که غنی و گلبدین چقدر در راه اندازی جنگ خانه به خانه میان مردم عرق ریزی کردند؛ اما بازار شان از رونق افتاد.