-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۸, چهارشنبه

بی اعتباری کامل اروپا و امریکا در افغانستان

ارگ دریک موقعیت لرزان قرار دارد. طالبان از تعامل با اشرف غنی مطلق امتناع نشان می دهندِ از سویی هم انتشار اسلحه در شمال سرعت گرفته است. موضع گیری اتحادیه اروپا درهمراهی با خلیلزاد و نوعی اجماع بر تحویلدهی قدرت به طالبان، خشم عمومی را برانگیخته است. یوناما، اتحادیه اروپا و امریکا همان احساسی را به مردم افغانستان ایجاد کرده اند که امریکایی ها به کُرد های سوریه ایجاد کرد. اما افغانستان، کوبانی سوریه نیست. چهل سال تجربۀ تعامل و جنگ دارد. امریکا هنوز یک طرف اصلی جنگ درافغانستان است؛ با این تفاوت که اکنون جبهه خود را از جنگ با طالبان، به اتحاد و کمک به طالبان تغییر داده است. مأموریت مردم افغانستان، نبرد برای بقا است. جنگ برای بقا، هرگز شکستنی نیست.