-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۹, دوشنبه

به شمول غنی و حواریون غیرقابل اصلاح وی، جمع دپلومات ها و نمایش های دیداری، غنی از نظر اجرایی چه گونه حکومت خواهد کرد؟ اگر رهبران ثبات و همگرایی، نیروی توده ای فراگیر خود را به کار گیرد، چه کسی با چه نیرویی حکومت تقلب را ضمانت خواهد کرد؟
تنها درکابل، کاری از دستش ساخته نخواهد بود. شاهراه ها، ولایات شمال شرق، حوزه مرکزی، غرب و پنجشیر ازحکومت تحمیلی غنی اطاعت نمی کنند. تا دیر نشده، به اوضاع رسیده گی کنید.