-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

خونتای ارگ بازندۀ ماجرا در کابل خواهد بود

اوضاع به گونه ای رقم خورده، یا بهتر است وضع کشور عمداً درجهتی پیش رانش شده است که تاریخ سیاسی، یک باردیگر نفس اضطراری از سینه بر می آورد. نبردی ناگزیر و چند منظوره در پیش است. مقاومت ملی با دو مرحله ای جنگ رو به رو است: دولت خونتای انتخاباب و در فاز بعدی با «امارت اسلامی». در درگیری احتمالی درقلب ملتهب قدرت ( کابل)، آغاز گرتصادم ارگ و مجمع خونتای زور و تقلب خواهد بود؛ اما پایان دهندۀ جنگ به سوی یک نتیجۀ غیر قابل پیش بینی، ارگ و یوناما نخواهد بود.
خونتای انتخاباتی درکابل و همه ولایات ضعیف است.