-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

خونتای ارگ چنان به راه خطا روان بود که هیچ ضربه ای نمی توانست آن ها را از مسیری که در پیش گرفته بودند، باز بدارد. نوعی جمهوری سلطنتی ( مطلقه) را شعار می دادند. علت جرأت گیری ارگ این بود که عبدالله در سال 2014 به شکل بسیار بدی دست به عقب نشینی زده بود.
مشکل محافظه کارا ن این است که به تغییرات طبیعی تاریخی و مطالبات عمومی اعتقاد ندارند؛ در « گذشته» زنده گی می کنند. شعور اجتماعی را دست کم می گیرند و توهمات خود را با واقعیت عوضی می گیرند.