-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

حامد کرزی از ایران وروسیه تقاضای کمک مالی کرد

تلاش های مشترک به هدف سرنگونی اشرف غنی تشدید شده است. اطلاع محرم ارجاع شده به گزارشنامه افغانستان به نقل از منابع خاص مقرب به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین مشعر است که کرزی برای جلوگیری از فشارهای بیشتر امریکا به مجمع ثبات و همگرایی، از مقامات سفارتی ایران وفیدراتیف روسیه در کابل به طور جدی تقاضای کمک مالی به دولت جدید الاعلام دکترعبدالله را مطرح کرده است.

کرزی درتلاش ها برای کنار زدن اشرف غنی از چرخۀ قدرت، الغای  نتایج انتخابات و زمینه سازی برای تأسیس حکومت مؤقت به جایی نرسید و از تحرکات اخیر خلیلزاد خیلی خشمگین است.
آقای کرزی در دیدارهای متناوب با سفرای روسیه و ایران و اعزام دکتر سپنتا و ضرارمقبل برای مشورت با آنان، تقاضای کمک مالی عاجل به دولت به رهبری دکترعبدالله را درمیان گذاشته است.
گزارش می گوید که هزینه هایی از ایران رسیده است؛ اما سفیرروسیه، تقاضای کرزی را به مسکو ارجاع داده و منتظر پاسخ است.
هنوز روشن نیست که این انکشاف جدید آیا به اثرمشورت با دکترعبدالله انجام شده است یا خیر؟

درگزارش آمده است که بازیگران منطقه ای این حقیقت را دانسته اند که مجمع ثبات وهمگرایی ازنظر ترکیب اقوام و قدرت مردمی بسیار نیرومند است و حتی اگر دکترعبدالله باردیگر حاضربه تفاهم و معامله احتمالی با ارگ شود، جنرال دوستم، رهبران هزاره و محورهای پشتون شامل درائتلاف انتخاباتی به هر طریق ممکن تجهیز شده و برای سرنگونی اشرف غنی متحدانه وارد عمل خواهند شد.