-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۴, دوشنبه

مایک پمپئو فقط آمده است گره پنجشیر وشمالی را باز کند یا جراحی کند

مایک پمپئو آمده است تا به طور سرپایی، پا بر گلوی غنی بگذارد. مأموریت وزیرخارجه امریکا راقم یک دورۀ تعیین کننده است. غنی دربحث جنگ وصلح، کاره ای نیست؛ مهم این است که عبدالله، آیا مانند سال 2014 تسلیم مصلحت امریکایی به نفع هژمونی طالب می شود؟

اگرپاسخ اصلی وعملی منفی باشد، پروژۀ طالب صد درصد با شکست مواجه می شود. حتی هرگاه عبدالله از حاشیه به معضل وارد شده و به موج طالب گرایی ملیتاریستی میدان بدهد، فقط خودش را از صحنه حذف می کند. یک نسل دیگری درصحنه است.
تجربه سی ساله به ما می گوید که درین بازی فقط یک گره درشت در گلوی همه طرف ها وجود دارد: پنجشیری وسپس شمالی!

خلۀ بغل و تهدید در برابر استقرار «امارت اسلامی» درکابل، همین چهار میلیون پنجشیری وشمالی درپایتخت مملکت است.

طالب از هیچ کسی ترس ندارد؛ جز محور پنجشیر و نیروهای تنظیم شده درین محور. طالب، غیراز پنجشیری هیچ دشمنی که دم راه «امارت شرعی» دست انداز بیاندازد؛ سراغ ندارد. طی هفته های آتی معلوم خواهد شد.