-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۱۱, دوشنبه

دو دیپلمات های افغانستانی در ایران به کرونا مصاب شدند


آقایان فقیری و زمانی  از دیپلمات های افغانستان در تهران به اثر بی توجهی و بی برنامه گی رهبری سفارت به خاطر بهداشت کارمندهای شان به کرونا مبتلا شدند.

سفارت و قنسلگری های افغانستان در ایران و پاکستان  روزانه مراجعین خیلی زیاد دارند؛ اما رهبری بی کفایت شان  در این روزهای حساس  هیچ گونه برنامه وقایه ای برای پرسونل شان روی دست نگرفته اند.
لازم است  هردو سفیر و جنرال قنسل های افغانستان از این دو کشور به مرکز احضار شوند.