-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۶, چهارشنبه

از شاخص های جمهوری دروغ این است که سردمداران کاخ نشین فاقد پشتوانه مردمی هستند. مثلاً امرالله صالح، دررأس یک دسته ده نفری است؛ سروردانش دلگی مشرده نفری، غضنفر دلگی مشر ده نفری، سلطان زوی با پشتوانۀ دو نفری ( خودش و همسرش)، فضل فضلی، یک نفر، سلام رحیمی کمتر از یک دلگی... این ها با تکیه به زور امریکا با کل مردم زور می گویند... امریکا مگر نمی داند که نفوذ اجتماعی و سیاسی مثلاً محمد محقق، چقدر با سرور دانش متفاوت است؟
امریکا مگر مغزخر خورده است تا تفاوت بین قدرت مردمی غضنفر یوسف را با جنرال دوستم درک نکند؟ امریکا زمانی که جایگاه تک فردی امرالله صالح را با گسترۀ عظیم مقاومت سیاسی و نظامی جمع شده در اطراف دکترعبدالله به اشتباه بگیرد، دیگر امریکا نیست...