-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲, شنبه

یادداشت اضطراری به خونتا های ارگ وسپیدار


ظرف 48 ساعت اخیر، پیوسته از وضعیت استاد یعقوب یسنا و همسرایشان اورانوس اطلاعات اضطراب آوری همه گانی می شود؛ اما محفل کوچک قدرت در ارگ، ره سکوت اختیار کرده و تحاشی می کند.
 یعقوب یسنا از سرمایه های ارزشناک فرهنگی کشور است و نجات جان وی و همسرایشان بخشی از وظیفۀ دولت افغانستان است.
 حالا که شما به هر دلیل و جبر روزگار، همه منابع مالی و شریان های قدرت سیاسی و اداری را قبضه کرده اید و به هیچ مرجعی حاضر به دادن پاسخ نیستید؛ لابد رد شدن از وجیبۀ نجات یک نویسندۀ نام آور و خوشنام افغانستان برای تان چندان سهل و بی کفاره نخواهد بود.

نجات یعقوب یسنا و اورانوس اگر بخشی از موضوعی است که در حریم وجدان و دیدگاه نا ملی شما درنمی گنجد، دست کم از نظر رسمی، مکلف به اقدام عاجل و بسنده درین زمینه می باشید و پاسخ گو هستید. دیگر بر آحادی از مردم پوشیده نیست که مرگ احتمالی یک شخصیت فرهنگی منتقد ارگ، آن هم با فرصت کشی و تعلل، از آرزوهای اعلام ناشدۀ شماست. هیچ کسی مکلف به التماس از حکومت نیست؛ با وصف آن که مشروعیت خونتای ارگ ضرب صفر است؛ اما تا زمانی که ارگ، کود91، نهاد های مالیاتی و صلاحیت اجرایی را در قبضه دارد، باید و هرچه سریع تر به نجات شهروند این سرزمین اقدام نماید.

همان جدیتی را که در کشتن غیرقانونی رهبران سیاسی و قصابی آمرستار و همراهانش ثبت تاریخ کردید، درسوی دیگر ماجرا، نیمی ازآن جسارت را که صبغه قانونی هم دارد؛ درنجات نویسندۀ مملکت درعمل نشان دهید. از دم چشمان جامعه نمی توانید چهره مستور کنید. عاجل پاسخ بدهید.
گذشته ازین، دکترعبدالله حکومت موازی همه شمول اعلام کرده است. اگر غنی درگوش خود یک گلوله پنبۀ تجاهل فروبرده، به نظر می رسد حکومت موازی عبدالله، بیشتر از غنی خودش را به کری زده است. غنی با حکومت ایران از نظر دپلوماتیک یخن به یخن است؛ شما که درسایۀ حکومت ایران اعلام حکومت کرده اید؛ از چه رو، نسبت به حیات یعقوب، خود را خپ زده اید!؟