-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۶, دوشنبه

پیمان خلیلزاد - طالب شکست خورده است

مأموریتی که اخیراً دکتر خلیلزاد درافغانستان صورت داد، قطعاً کلیدزنی جنگ دیگراست؛ چون، درکارنامۀ طلب هرچیز دیگری به چشم می خورد؛ جز «صلح». من قطعاً باور ندارم که خود خلیلزاد به عاقبت بی جنجال این کاری که انجام داده، ایمان داشته باشد. به هزار دلیل می توان انتباه داد که امریکا این بار مستقیماً و براساس یک توافق رسمی دو جانبه، کمر طالبان را برای نبردهای بعدی بسته کرد.
برای امریکا این به معنای صلح است؛ اما برای مردم افغانستان و دست کم پنج کشور هم جوار افغانستان، صلح پهن کردن یک جال دیگر است. امکان دارد در کنگرۀ امریکا سروصداهایی بخیزد. هرگاه حکومت افغانستان قاطعانه از آزاد سازی 5 هزار طالب ابا ورزد؛ درعالم دپلوماسی و نبرد خاموش اطلاعاتی فقط یک معنا دارد: هند و ایران اجازه نمی دهند پای طالب به مرکز قدرت ( ارگ) برسد. حال که خلیلزاد مانند یک سلطان خون آلود دپلوماسی درکابل سرگردان شده است؛ مقاومت قاطع جبهه ضد طالبان، به کارآمدی توافق نامه طالب - امریکا برای همیشه داغ بطلان می زند؛ حتی اگرنیمی ازین آقایان خود را نقد بفروشند، این پیمان سرنوشت افغانستان را نمی تواند رقم بزند.