-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

امریکا از عصیان عمومی در افغانستان می ترسد

ثبات وهمگرایی بعد از معامله خلیلزاد با غنی به نحوی دچار یک موج گرفته گی شده است. دلیلش این است که احوال جدید، ناگزیر به تمرین دو بارۀ مقاومت دریک شرایط خاص شده است. این دوره به سرعت می گذرد. این محور ناگزیر است برای بقای خود با همه دست و پنجه نرم کند. امریکا به نوبۀ خود از بروز یک عصیان عمومی درسراسر کشور بیمناک است.  ابرقدرتی که با یک نیروی نیابتی به نام طالب مجبور به جورآمد شده، در برابر ثبات و همگرایی هیچ کاری از دستش پوره نیست. حتی شباهت هایی بین افغانستان و سوریه به چشم می خورد؛ زمانی که روسیه وارد گود شد، همه ای محاسبات قدرت های رقیب را در آن جا به تصرف خود در آورد.