-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۷, شنبه

داعش ارگی و چرخیدن بر پاشنه دروغ شاخدار

اطلاعیۀ داعش خراسان که مسوولیت قتل عام درکابل را برعهده گرفته، دروغ درشتی است که ارگ ریاست جمهوری تولید کرده. چطور شد که داعش خراسان در هفته «کاهش خشونت» که از سوی طالبان اعلام شد؛ چنین حمله ای را درکابل یا درجای دیگر انجام نداد؟

گروه داعش تصاویر دو نفر را منتشر کرده و مدعی شده که آنها مهاجمین این حادثه بودند و در پسوند نام یکی از آنها ایرانی و دیگری تاجیکی استفاده شده است!

کانال های امنیتی گزارش می دهند که دو روز پیش، از نظارت خانه شش درک کابل دو تن از انتحاری ها بیرون کرده و معلوم نبود آن ها را به کجا منتقل کرده اند. «جمهوریت» خواهانی که سر دسترخوان، آمرستار را و میزبان هایش را بدون پرده پوشی قتل عام کرده و دوسیه اش را هم بستند؛ حمله بر مجتمع مردمی مصلای استاد مزاری برایش هیچ اشکالی ندارد.