-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

امریکا با نیروهای ثبات وهمگرایی نمی جنگد

امریکا با نیروهای مردمی ثبات و همگرایی خیال جنگ ندارد. نیازی به ادامۀ جنگ نمی بیند. اگرقرار بود می جنگید، با طالبان می جنگید.
 امریکا جنگ را باخته و از خیرسلطه برافغانستان گذشته است. تا زمان خروج مرحله به مرحله، ایجاد موازنۀ قوا درافغانستان به مصلحت امریکا است. تا آن زمان، اگر ثبات وهمگرایی چراغ زرد ضعف روشن کند؛ نابودی اش حتمی است. ثبات وهمگرایی باید عاجل نماینده گان با صلاحیت خود را جهت تأمین رابطه با جهان توظیف نماید. معامله یوناما و امریکا با غنی از روی یک اجبار موقتی است.
با آن هم خطر به امریکایی ها وجود دارد. روس ها و سپاه قدس، مایل اند که امریکا زخم هایش را لیسیده برود. این تنها نیست. سهم روسیه، ایران و هند در نظام سیاسی و اقتصاد پیوند دهنده در حوزه افغانستان، خود مؤجد یک منازعه ای جدید است. درین گیرودار، خونتای ارگ صد درصد جای خود را به یک چهارچوب قدرتمند خالی می کند.