-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۲, دوشنبه

پلان پیچیدۀ ترور جنرال دوستم از سوی خونتای ارگ خنثی گردید

به گزارش کانال های امنیتی، با فراری دادن نظام قیصاری از نظارت خانه قادر دوستم برادر جنرال دوستم، به نظر می رسد که تازه ترین پلان ترور جنرال دوستم از سوی خونتای ارگ خنثی شده است. 
نظام الدین قیصاری به وسوسه و سازماندهی غضنفرمعاون سوم اشرف غنی از شبرغان به مزار گریختانده شده است. غضنفر از ترکمن های شمال است.

اشتباه استراتیژیک دوستم این بود که بعد از مرحله نخست عربده کشی های قیصاری از زندان امنیت ملی، قیصاری را «عفو» کرد. سپس عملیات بالای خانه قیصاری درمزار که ظاهراً به هدف بازداشت دو بارۀ وی از طرف ملیشه های دولتی به راه افتاد، یک نمایش اغوا گرانه و از قبل تنظیم شده بود تا با پیش رانش دو بارۀ قیصاری نزد جنرال دوستم، مرتبت و قربت قبلی را حاصل کند. 
اما جنرال دوستم این بار به قیصاری از نگاه ارزیابی های امنیتی می دید. قیصاری به امر جنرال دوستم در محل اقامتش نظر بند شده بود و گوشی اش را هم گرفته بودند. 
عملیات به شدت محرم به هدف اغفال جنرال درکابل طراحی شده بود.
قرار بود ملیشه های اعزامی از کابل به همیاری مفرزه های «قومی» به بهانۀ دستگیری قیصاری، این بار عملیات شان را بر شبرغان به راه بیاندازند و پلان این بود که درجریان آتشباری از چند طرف و حتی هوایی، اقامت گاه جنرال دوستم را زیرضربات متواتر قرار داده و به زنده گی اش خاتمه دهند. 
گزارش امنیتی می گوید که پلان از سوی کانال های جنرال کشف و خنثی شده و قیصاری به دور از اقامت گاه دوستم در جایداد قادر دوستم نگهداری می شد و تحت نظارت قرار داشت. ارگ بعد از افشای پلان، با خرج مبالغ سنگین پول، به غضنفر مأموریت داد که قیصاری را از بند آزاد کرده و دو باره در مزارشریف مستقر کند. 
راپور امنیتی درپایان اشاره جالبی دارد که ممکن است این بار دوستم بعد از افشای پلان ارگ، قیصاری را قانع ساخته باشد که انتقام خود را از وسیله سازی های ارگ بگیرد. حالا این سوال مطرح است که قیصاری عامل دو جانبه است یا اهمیت اپراتیفی خود را باخته است؟