-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۷, پنجشنبه

ریش سفید قندهار با اشاره به وحید عمر: حامد جانه دا سوک دی!؟


 یکی از محافظان خاص کرزی در قطعه پی پی اس روایت کرده است؛ زمانی که وحید عمر سکرترحامد کرزی بود، باری دریک جلسه قومی با حضور کرزی، جمعی از ریش سفیدان سرگرم صحبت با کرزی بودند. 
 نگاه یکی از این ریش سفیدان به وحید عمر در دریشی مفشن و  پودر زده نگاه می کرد. ریش سفید به کرزی می گوید:
 حامد جانه  دا سوک دی!؟
  کرزی درپاسخ می گوید: دا وحید عمر نومیژی او زما سکرتر دی
بحث دربارۀ طالبان داغ بود. دقایق بعد همان ریش سفید بار دوم از کرزی سوال می کند:
 حامد جانه  دا سوک دی!؟
 کرزی درپاسخ می گوید: دا وحید عمر نومیژی او زما سکرتر دی
القصه که این سوال بار پنجم مکرر می شود کرزی و وحید عمر درمحضرهمراهان خجالت زده می شود.
کرزی که مرض ریش سفید هم ولایتی اش را می دانست؛ خشماگین ساکت گشت. 
 ریش سفید اجل گرفته باز پرسید:  حامد جانه دا سوک دی!؟
صبر حامد کرزی این بارلبریز شد و به او گفت: دا وحید عمر دی زما سکرتر دی او کون نه ورکوی!
  بچه های پی پی اس  از خنده گرده کفک شده بودند و تا رسیدن به کابل درطیاره کنایه می گفتند و می خندیدند.
حتی روزی شکریه بارکزی  که خود یکی از خلیفه های مفسدین است به وحید کنایه گفته بود که وحید جان ناحق ریش سفید را  ناامید کردی!

---
مبارزه با کرونا از جانب کمیته ارگ تا وزارت صحت:
وزارت صحت : هرات باید قرنطین شود.
کمیته ارگ : نیازی برای قرنطین دیده نمیشود.
وزارت صحت : مرز با ایران باید بسته شود .
کمیته ارگ : ما با کشور دوست همسایه روابط تنگاتنگ تجارتی داریم و میلیونها شهروند ما در آنجا بسر میبرد.
وزارت صحت : با پولی که قرار است بیمارستان جدید ساخته شود وزارت میتواند در کمترین فرصت بیشترینه بیمارستان ها را با امکانات کم که اگر در اختیارشان قرار گیرد آماده و مجهر بسازد.
کمیته ارگ: بیمارستان که قرار است تا یک ماه دیگه ساخته شود برای دایم مبارزه با این ویروس اختصاص داده خواهد شد.
وزارت صحت: پول های اختصاص داده شده در مبارزه با ویروس در جاهای مناسب و موثر به مصرف نمیرسد.
کمیته ارگ : ما اشخاص متخصص (وحید عمر )را درین کمیته مسولیت دادیم و میدانند چه باید بکنند.