-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۲, پنجشنبه

احمد مسعود در گفت و گو با دکترخلیلزاد: روی طرح صلحی که ماه ها با طالبان کار کرده اید، مبحث اصلی، آشتی و صلح میان دو جناح یک قوم است؛ بحث یا جایگاه دیگر اقوام که طرف اصلی نبرد و منازعه با طالبان اند؛ درکدام قسمت متن توافق شما تعریف یا توضیح شده است؟ 
خلیلزاد درین باره هیچ پاسخ مقنع و مشخص داده نتوانسته است.
اکنون گزارش ثقه در دسترس است که خلیلزاد و ارگ نوک پرگار تلاش های امتیاز بخشی را روی نام های یونس قانونی، اسماعیل خان استاد عطا می چرخانند. تا نشر این خبر، پاسخ مثبت و تایید از سوی این سه تن به خلیلزاد داده نشده است. به نظر می رسد که خلیلزاد رشته بازی را از کف داده و از نظر اعتباری در مجمع مردان سیاست درکاخ سفید نزول کرده است.