-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۳, سه‌شنبه

ولی کرزی صد ها نفر را دسته جمعی مدفون کرده است


به حواله منابع اپراتیفی امنیت ملی، در منطقه ریگ ساحه عینو مینۀ قندهار اجساد صد ها تن از اهالی سابق ساکن در عینو مینه مدفون است که به امر احمد ولی کرزی درسالیان پیش گروه گروه به قتل رسانیده شده اند. کارمند امنیت ملی که روی این پرونده کار کرده بود، نیز به شکل مرموزی کشته شده است. این دوسیه در دوایر خاص امنیت محفوظ است.

وقتی اعمار شهرک عینو از سوی برادران کرزی آغاز می شد، کش وگیر وجنجال های زایدی بین باشنده های سابق منطقه عینو و حاضرباشان احمد ولی کرزی درگرفته بود. اعضای خانواده ها زمانی کشته شده اند که حاضر به ترک محل یا فروش خانه های کاهگلی یا زمین های زراعتی خویش نبودند. 
احمدولی چند بار به ساکنان محل توصیه کرده بود که زمین درجای دیگری برای شان داده می شود و هرچه زود تر محل را ترک بگویند؛ اما قریه نشینان سرکش حاضر به تسلیمی نشده بودند.
درگزارش اپراتیفی قید شده است که همه ای کسانی که دست به تمرد زده و صداکشی کرده بود، ظرف چند روز نوبت به نوبت ( به شکل گروهی) کشته شده و در ناحیه رنگ مدفون گشته اند. هم اکنون منطقه ریگ صد ها جسد کشته شده اهالی را در سینه خویش جا داده است. درگزارش آمده است که حتی شماری از اهالی که از کوچیدن امتناع ورزیده و به خشونت متوسل شده بودند؛ زنده زنده در حفره های قبلاً کنده شده، قالب زده شده اند. 
امید است یک تیم تحقیق به ناحیه ریگ اعزام گردد.