-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۲, شنبه

بی تردید، شما نیز مانند من درین شب ها و روز ها در بارۀ پدیده ای به نام کرونا اندیشیده و همچنان با خود درگیر هستید. هرکس به میزان عقل و شم خود یک برداشتی دارد. بنده علم و فن طبیعی ندارم؛ مگر یک حسی به من ندا می زند که این آفت وحشتناک، یک مرض طبیعی نیست؛ یک مولود انسانی است. طبیعت درهرحالتش منصف و موزون است؛ اما عامل انسانی برعکس.