-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

اعلان دولت آسان است، اما حفظ و نگهداری آن مشکل!
دکترلعلزاد

 دولت جدید به «ایستادگی رهبران» و «پشتیبانی مردم» نیاز دارد؛ 

 اولین اقدام «دولت همه شمول» باید تعیین والیان جدید  باشد؛

  اگر پایه های «دولت همه شمول» در ولایات تحکیم یابد و  مورد پشتیبانی مردم قرار گیرد، هیچ قدرتی توان سرکوب  آن را نخواهد داشت...
آن هایی که در مقابل «طالب» زانو زدند، «دولت موازی» را نیز می پذیرند؛
 
به شرطی که رهبران این «دولت» پایه های مردمی خود را گسترش دهند!