-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۱۶, جمعه

اولویت؛ شکستن جبهه طالب درکابل است

مردم ما با دو جبهۀ طالبی رو به رو اند. بدترین نوع آن، گروه غنی است. 

علی رغم شک و تردید های ریشه دار نسبت به ایستاده گی عبدالله در برابر اختلال رفتاری و سیاسی گروه غنی، به نظر می رسد که بازی سیاسی دکترعبدالله، دمِ نقد نتایج بهتری به دست داده و تیم ثبات وهمگرایی را از تیررس تهدید ها و ضربۀ تیم دولت ساز بیرون آورده است. علت این وضع، خطاکاری های سریالی اشرف غنی و امرالله صالح است.
چون نیک به قضیه نگاه کنیم، هم اشرف غنی طالب است؛ هم طالب اصلی نسخۀ غلیظ تر از اشرف غنی است. نیم چهرۀ فوق العاده متعصب غنی وشرکاء همانا، نیمۀ دوم سیمای طالب پاکستان نشین نیز است.

یعنی عبدالله با دو جبهه درگیر بود. نیروهای ضد طالبان که مبتلا به بحران رهبری است، به هیچ وجه نمی تواند در دو جبهه بجنگد و خود را سرپا نگهدارد.
به این ترتیب خیلی نیاز است که ابتداء با یک جبهه طالبی ( گروه غنی) تعیین تکلیف شود. سپس تمامی ظرفیت های سیاسی و نظامی درراستای مقابله سیاسی و نظامی با اردوگاه طالب اصلی به کار گرفته شود. اردوگاه ضد طالبان قادر نیست با دو جبهه بجنگد.