-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۸ اسفند ۲۸, چهارشنبه

خبرنگار کی است؟

یکی « خبرنگار» است؛ یکی کارکن رسانه. اما همه جزوفعالان یک نهاد ژورنالیستیک به شمار می روند.
خبرنگار به کسی اطلاق می شود که دریک بسته خبری ( Package) قابلیت انجام این کارها را دارد: گرفتن خبر، مصاحبه ها، ویراستاری، نوشتن متن، ارائه گزارش. 
خصیصۀ اساسی خبرنگار، هنرنوشتن خبر است. هنرهرکس ویژه گی دارد؛ اما قاعده واحد است.
کارکن رسانه از کمره کار گرفته تا همکاران فنی، منتظم، اداری و هیأت رهبری را گویند. خبرنگاری بخش محوری و حرفه ای این مسلک است. برداشت بنده همین بود.
 درسال های کار دربی بی سی در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی، خبرنگار خطاب نمی کردند؛ می گفتند: همکارما فلانی گزارش می دهد! بی بی سی مکتب استاندارهاست. خبرنگار گفتن بعد از سقوط طالبان شایع شد. پرتو نادری که دریک دفتر با من کار می کرد؛ شاهد است.