-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۹ فروردین ۷, پنجشنبه

زیرپوست جامعه پوست ضخیم تر دیگر شکل گرفته

نامه ارسال از شمالی

حامد کرزی و اشرف غنی  تلاش زیاد کردند که سران شمالی را مصروف جمع آوری پول های بادآورده سازند که در اندوختن پول های سیاه دوسیه دار هم باشند تا فرصت اعتراض کردن بالای حاکمیت را نداشته باشند و دوام دار در خدمت فاشیزم ارگ قرار بگیرند.
یک تعداد جوانان بی بضاعت را هم توسط نهادهای مخفی حکومتی استخدام کردند تا بنام محل در شمالی دست به اختلاف بزنند.
در این میان یک جمع زیاد جوانان متعهد خاموشانه برای انسجام و اتحاد میان مردمان پروان-کاپیسا-کوهدامن و پنجشیر  کار کردند و بزودی این مجموعه بدون وابسته گی به هیچکدام جناح های سیاسی موجود به صحنه خواهند آمد.
این جماعت جوانان با پیروی راه امیر حبیب الله خادم دین رسول  فعالیت را شروع کرده اما ساختار و روش سازمانی شان  برگرفته از ساختار شورای نظار و ساما است.

شورای نظار تشکیلات منظم جنگی در برابر دو تجاوز بود که فرمانده احمدشاه مسعود توانست بعنوان رهبر مقاومت ملی مردم افغانستان در مقابل این دو تجاوز جسورانه ایستاد شود.

اما خواست این جنبش جوان وزارت دفاع نیست بلکه مثل حبیب الله کلکانی   زعامت کل  کشور را میخواهند و به کمتر از زعامت راضی نخواهند شد. این جنبش جوانان شمالی  برای مقابله های احتمالی در برابر فاشیزم فعلی و یا هجوم طالبان  نیز آماده گی خود شان را دارند.